Array

A aparut masina care merge pe uscat, dar si pe sub apa!

- Advertisement -

Impactul tehnologiei în societatea contemporană
Pentru o analiză a modului în care tehnologia s-a structu­rat într-un sistem tehnologic es­te semnificativ de urmărit ma­niera în care Ellul evi­den­ţi­a­ză această complexă meta­mor­­foză. Pentru omul din so­cie­ta­tea de astăzi nu e nevoie de o analiză aprofundată a im­pli­­caţiilor sistemului tehnolo­gic, întrucât el trăieşte cotidi­an, constant şi în diferite forme cu această conştiinţă că face par­te dintr-un asemenea sistem. Puterea sistemului tehno­lo­­gic a devenit atât de mare şi de evidentă, încât fiecare dintre noi, indiferent de domeniul de activitate, resimţim o pre­siu­­­ne strivitoare în existenţa co­t­idiană din partea unui sistem integrator.

Sistemul tehnologic actual nu se reduce la un angrenaj struc­turat exclusiv prin factori teh­nologici, ci presupune un me­diu care integrează diferite pro­ceduri, regulamente, direc­ti­­ve, secvenţe organizatorice struc­turate prin exersarea unei ra­ţionalităţi operatorii, având ca motivaţie determinantă efi­ci­­enţa. Viaţa este substituită prin­tr-un mod de a fi învăluit de teroarea eficienţei. A fi în­seam­nă a face ceva eficient. În a­cest con­text, taina identităţii şi dem­ni­­tăţii persoanei este le­za­tă.

Viaţa bazată pe comunica­rea şi comuniunea dintre per­soa­­ne este înlocuită cu un com­por­­tament robotic bazat pe re­guli standardizate şi proceduri im­personale. Simpla plată a fac­turilor sau rezolvarea unor pro­bleme concrete ale cetă­ţe­ni­lor presupune o interfaţă im­per­­sonală sau un dialog al a­ces­tora cu angajaţii companii­lor într-o formă inumană, lipsi­tă de viaţă. Cuvintele şi gestu­ri­le sunt epuizate prin tipare ge­nerate de proceduri care mu­ti­­l­ează viaţa. Sistemul dă o au­to­­ritate procedurii, mai presus de persoană, indiferent dacă e vor­ba de actul medical, de cel al gu­vernării sau de administra­rea unei instituţii.

- Advertisement -

Tehnologia este ansamblul metodelor, proceselor, operațiilor făcute sau aplicate asupra materiilor prime, materialelor și datelor pentru realizarea unui anumit produs industrial sau comercial.

Ingineria aplică imaginația, judecata și disciplina intelectuală cunoștințelor umane existente pentru a crea sau folosi tehnologia în mod util și eficient.

Importanța tehnologiei pentru dezvoltarea economică este larg recunoscută, având în vedere impactul pe care îl poate avea tehnologia asupra succesului, supraviețuirii sau insuccesului activității economice a companiilor, în special într-un mediu de concurență intensivă și globală.

Tehnologia avanseaza si ne uimeste cu o noua invetie care pare desprinsa din filmele SF pe care le-am vazut.